Johtaminen

johtaminenArvostava, luotettava ja tasapuolinen johtaminen on keskeinen asia työhyvinvoinnin kannalta. Tällainen hyvä johtaminen mahdollistaa henkilöstölle perusturvallisuuden tunteen, joka toimii työhön sitoutumisen ja hyvinvoinnin perustana. Hyvä johtaja hallitsee vuorovaikutuksen ja kunnioittaa ja arvostaa kaikkien työtä. Luotettava ja oikeudenmukainen johtajuus korostuu muutostilanteissa, joissa on yleensä erilaisia epävarmuustekijöitä.

Perinteinen johtaminen ja esimiestoiminta on ollut hyvin pitkälle asioiden johtamista(management), eli tavoitteiden asettamista, ohjaamista ja neuvontaa sekä palautteen antamista. Tällainen johtamistapa on edelleen hyvin suosittu monissa organisaatioissa, mutta kyseinen tapa on saanut haastajakseen niin sanotun ihmisten johtamisen(leadership).

Ihmisten johtamisen keskeinen tekijä on vuorovaikutus. Ihmisten johtaja on kiinnostunut työntekijöiden mielipiteistä, kuuntelee heitä, kohtelee heitä oikeudenmukaisesti ja pyrkii luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen. Oikeudenmukainen johtaja käyttäytyy johdonmukaisesti, kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti ja osaa myös tunnustaa virheensä ja muuttamaan epäonnistuneen tai väärin perustein tehdyn päätöksen.

 

Moderni johtaminen

johtajuusNykyisissä moderneissa organisaatioissa tarvitaan modernia johtajuutta, joka yhdistelee luontevasti asiajohtamista ja ihmisten johtamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että johtaja pystyy tekemään oikeita päätöksiä kovien numeroiden perusteella, mutta päätöksissään hän osaa ottaa työntekijät mukaan muutokseen. Suomalaisia johtajia on monesti arvosteltu siitä, että he eivät osaa johtaa ihmisiä, mutta on huomioitava, että vuorovaikutus on aina kaksisuuntaista. Johtajien on siis osattava hakea työntekijät mukaan keskusteluun ja työntekijöiden on taas aktivoiduttava siihen mukaan. Näin syntyy luonnollinen vuorovaikutus, jossa kumpikin osapuoli pystyy tuomaan näkemyksensä esiin ja toimimaan yhteistyössä.

Modernin johtajuuden tarve on lisääntynyt ja lisääntyy entisestään, kun työelämä muuttuu entistä nopeammin muuttuvaksi. Organisaation on kyettävä reagoimaan nopeisiin muutoksiin. Vanhanaikaisella asioiden johtamisella, jossa kaikki päätökset tulee kierrättää johdon kautta, ei pysy mukana näin nopeassa liikehdinnässä. Ei ole myöskään mahdollista, että johtaja hallitsisi parhaiten kaikki nykyaikaiset monimutkaiset toimenkuvat, vaan on luontevaa, että työntekijä on oman toimenkuvansa paras asiantuntija. Päätöksentekovastuun hajauttaminen säästää myös johdon työaikaa tärkeämpien asioiden parissa, kun työaika ei kulu jokaista pikkuongelmaa ratkaistaessa. Nykyaikaiset moniammatilliset organisaatiot ovat hyvin riippuvaisia yhteistyön toimivuudesta ja johtajan tehtävä on tehdä tämä yhteistyö mahdolliseksi ja johtaa sitä.

Lähteet

Manka M-L. 2011. Työnilo.

Manka M-L. & Kaikkonen M-L. & Nuutinen S. 2007. Hyvinvointia työyhteisöön.

Työterveyslaitos, n.d.c. Hyvän johtamisen kriteerit. https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/hyvan-johtamisen-kriteerit/

 

Seuraavaksi:

3. Työyhteisö