Organisaatio

organisaation yhteispeliHyvinvoivan organisaation tunnusmerkkeihin kuuluu tavoitteellinen toiminta, joka tarkoittaa selkeää tulevaisuuden visiota sekä suunnitelmaa sen toteuttamiseksi. Strategioiden luontia ei pidä jättää pelkästään johdon harteille, vaan pyrkiä ottamaan työntekijät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan. Yhdessä luotuun strategiaan työntekijöiden on helppo sitoutua, eikä organisaation energia kulu muutosvastarintaan ja vanhoihin tapoihin lipsumiseen. Lisäksi on tärkeää, että organisaatiolla on terveet arvot, joihin työntekijät voivat samaistua.

Organisaation rakenteissa tarvitaan myös yhä enemmän joustavuutta. Tällä joustavuudella tarkoitetaan sitä, että työntekijä voi itse päättää käytännön työasioista, eikä kaikkea tarvitse kierrättää aina esimiehen kautta. Joustava organisaatio tarvitsee kuitenkin selkeät yhteiset pelisäännöt, joiden avulla jokainen osaa toimia oikealla tavalla, muuten vaarana on erilaiset yhteentörmäykset ja ongelmat.

Joustavassa organisaatiossa työntekijät voivat tehdä päätöksiä omalla alueellaan, joka edesauttaa työhön sitoutumista ja työn omistajuuden kokemusta. Kun työntekijä pystyy osallistumaan päätöksentekoon ja vaikuttamaan toimintaan, työn mielekkyys lisääntyy selvästi. Joustava organisaatio vaatii onnistuakseen voimaannuttavaa johtamista, yhteisiä pelisääntöjä sekä hyviä työyhteisötaitoja.

Työympäristöllä ja sen toimivuudella on myös tärkeä osa työhyvinvoinnin muodostumisessa. Hyvin toimiva ja siisti työympäristö on tehokas sekä työturvallinen. Fyysisen työympäristön ongelmat ja puutteet ovat yleensä helposti korjattavissa ja niistä on hyvä aloittaa työhyvinvoinnin kohentaminen. Hyvin suunniteltu ja toimiva työympäristö ehkäisee osaltaan työtapaturmia sekä muita työstä ja työympäristöstä aiheutuvia haittoja.

 

Oppiva organisaatio

oppiminenYksi menestyvän organisaation tunnusmerkki on oppiminen, eli jatkuva kehittäminen ja kehittyminen. Tällaisessa organisaatiossa yksilöiden, ryhmien ja koko organisaation tasolla tapahtuu jatkuvaa oppimista. Oppiminen vaatii aikaa ja tilaa, joten liian kuormittuneessa tai jännittyneessä organisaatiossa oppimisille ei ole suotuisia olosuhteita. Parhaiten oppimista tapahtuu, kun ajankäytössä on väljyyttä, ihmisillä on aikaa vuorovaikutukselle ja ilmapiiri on innovatiivisuutta tukeva.

Oppivan organisaation keskeinen voimavara ja menestyksen selitys liittyvät vahvasti sen yhteisöllisyyteen. Yhteisöllisyys syntyy, kun ihmiset pystyvät puhumaan kokemuksistaan avoimesti ja luottamuksellisesti. Tällöin oppiva organisaatio voi hyödyntää kaikkien yksilöiden ja ryhmän oppimiskykyä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Avoin aktiivinen vuorovaikutus ja sen mukanaan tuoma positiivinen yhteisöllisyys mahdollistavat tehokkaan oppivan organisaation, jossa työntekijät voivat hyvin.

Lähteet

Manka M-L. 2011. Työnilo.

Manka M-L. & Kaikkonen M-L. & Nuutinen S. 2007. Hyvinvointia työyhteisöön.

 

Seuraavaksi:

2. Johtaminen